Hợp đồng đặt cọc nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC NHÀ ĐẤT

 

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

 

Bên đặt cọc nhà đất(sau đây gọi là Bên A):

 • Ông (Bà):..........................................................................................................................
 • Sinh ngày:.........................................................................................................................
 • Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày................................tại...............................................
 • Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):   

 

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

 

Chủ thể là vợ chồng:

 • Ông : ................................................................................................................................
 • Sinh ngày:.........................................................................................................................
 • Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày...........................tại................................................
 • Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................
 • Cùng vợ là bà: .................................................................................................................
 • Sinh ngày:.........................................................................................................................
 • Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày......................tại...........................................
 • Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

 

Chủ thể là hộ gia đình:

 • Họ và tên chủ hộ: .............................................................................................................
 • Sinh ngày:.........................................................................................................................
 • Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................tại............................................
 • Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................
 • Các thành viên của hộ gia đình:
  • Họ và tên:..............................................................................................................
  • Sinh ngày:.............................................................................................................
  • Chứng minh nhân dân số:......... cấp ngày......................tại..........................................
  • Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

 

Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

 • Họ và tên người đại diện:.................................................................................................
 • Sinh ngày:.........................................................................................................................
 • Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày...........................tại........................................
 • Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................
 • Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
 • ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

 

Chủ thể là tổ chức:

 • Tên tổ chức: .....................................................................................................................
 • Trụ sở: ..............................................................................................................................
 • Quyết định thành lập số:................... ngày................. tháng .................. năm..................
 • do ............................................................................................................................ cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......... ngày............ tháng .......... năm...........
 • do ............................................................................................................................ cấp.
 • Số Fax: ............................................ Số điện thoại:.........................................................
 • Họ và tên người đại diện: ................................................................................................
 • Chức vụ: ..........................................................................................................................
 • Sinh ngày:.........................................................................................................................
 • Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày............................................................
 • tại.......................................................................................................................................
 • Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
 • ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

 

Bên nhận đặt cọc nhà đất (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

 

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1 - TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản đặt cọc

 

ĐIỀU 2 - THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ……………………………

 

ĐIỀU 3 - MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

 

ĐIỀU 4 - NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

 • Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;
 • Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;
 • Các thỏa thuận khác …

Bên A có các quyền sau đây:

 • Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);
 • Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);
 • Các thỏa thuận khác …

 

ĐIỀU 5 - NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 • Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);
 • Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);
 • Các thỏa thuận khác …
 • Bên B có các quyền sau đây:
  • Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).
  • Các thỏa thuận khác …

 

ĐIỀU 6 - VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

 • Lệ phí công chứng hợp đồng này do Bên …... chịu trách nhiệm nộp. 

 

ĐIỀU 7 - PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 8 - CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Các cam đoan khác...

 

ĐIỀU 9 - ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 • Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

 

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

 

Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

 

                       Bên A                                                                           Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh

 

Chứng nhận:

 • Hợp đồng đặt cọc này được giao kết giữa Bên A là .…….............…… và Bên B là ……...........................….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;
 • Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 • Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
 • Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 • Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …... tờ, …...trang), cấp cho:

Bên A .….. bản chính;

Bên B .….. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .…...................... , quyển số .…........ TP/CC- .….

 

Công chứng viên

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

5home.asia


Các Tin Khác
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Nha Trang City
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Nha Trang City
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Hai Phong City
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Hai Phong City
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Da Nang City
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Da Nang City
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Can Tho City
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Can Tho City
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Dong Nai Province
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Dong Nai Province
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Binh Duong Province
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Binh Duong Province
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Tu Liem District
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Tu Liem District
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Ung Hoa District
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Ung Hoa District
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Thuong Tin District
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Thuong Tin District
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Thanh Oai District
House, Villa and Apartment for rent and for sales in Thanh Oai District

Môi Giới Chuyên Nghiệp
DANH QUỐC TUẤN
DANH QUỐC TUẤN
M: 0949 625 278
Chuyên môi giới và tư vấn Bất Động Sản
CHU KIM QUÝ
CHU KIM QUÝ
M: 0933769088
Chuyên môi giới và tư vấn Bất Động Sản
Truong Hoang Nhan
Truong Hoang Nhan
M: 0906789744
Chuyên môi giới và tư vấn Bất Động Sản
Peter Vũ
Peter Vũ
M: 0916844113
Chuyên môi giới và tư vấn Bất Động Sản


 

© 2012 -2015 CÔNG TY TNHH FINE HOME

® Ghi rõ nguồn "5home.asia" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Tel: (08) 62701028 - Hotline: 0916.555.644

Giấy phép Số 98/GP-ICP-STTTT, Cấp ngày 28/11/2013.

Giấy Chứng Nhận ĐKDN: 0312442211 Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TPHCM cấp.

Website: http://5home.asia - Email: contact@5home.asia